Privacyverklaring Verpleegkundige Bram

Deze verklaring is van toepassing op alle door Verpleegkundige Bram geleverde diensten. Verpleegkundige Bram, gevestigd te Peelland 1-04 te Riel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verpleegkundige Bram verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze zelf aan hem hebt verstrekt.

Gegevens die Verpleegkundige Bram van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Verpleegkundige Bram in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens. Verpleegkundige Bram verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Verpleegkundige Bram, dan wil hij je goed van dienst kunnen zijn. Verpleegkundige Bram gebruik je gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van zijn diensten en producten.
  • Om goede diensten bij je af te leveren. Als hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die hij nodig hebben voor mijn dienstverlening.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Verpleegkundige Bram.

Verpleegkundige Bram kan de gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk
verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Verpleegkundige Bram gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Verpleegkundige Bram zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Verpleegkundige Bram zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Verpleegkundige Bram bewaard je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Verpleegkundige Bram verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van je gegevens.

Verpleegkundige Bram gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@verpleegkundigebram.nl

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal Verpleegkundige Bram je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@verpleegkundigebram.nl

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met Verpleegkundige Bram opnemen, via de email.